Digitalne vještine sve traženije na tržištu rada

15/10/2020

Pobjeda, 15.10.2020. godine

Zavod za zapošljavanje, u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja kroz programe obrazovanja i osposobljavanja, pruža mogućnost licima sa naše evidencije da steknu digitalna znanja i vještine. Nadogradnja postojećih i sticanje novih znanja i vještina biće evidentna potreba i kod zaposlenih lica kazao je pomoćnik direktora ZZZ Dragan Marović

PODGORICA -Pandemija uslovljena korona virusom značajno je uticala na svijest ljudi o digitalizaciji društva. Koncept “digitalnog doba na kojem počivaju strateški pravci razvoja društva 21. vijeka, čini se daje iz teorije ušao u praksu. U narednom periodu mijenjaće se globalna slika tržišta rada kao i zahtjeva za kompetencijama potrebnim za obavljanje određenih poslova, zbog čega će biti neophodno usmjeravati obrazovnu praksu za zadovoljenju obrazovnih potreba zaposlenih, čiji se uslo vi posla i opisi radnog mjesta značajno mijenjaju rečeno je na panel diskusiji “Uticaj pandemije kovid-19 na budući razvoj sistema obrazovanja odraslih ključni izazovi”, održanog u okviru internacionalne konferencije projekta “EPALE. Ukazano je i na tržište rada koje će neminovno da se promijeni, a sa njim i tražnja i ponuda kadrova.

TRŽIŠTE

Kako je istakao pomoćnik direktora u Sektoru za mjere aktivne politike zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje, Dragan Marović sektor obrazovanja odraslih doživio je nagle promjene i prekide u svom funkcionisanju tokom pandemije kovid-19.

-Doba pandemije uslovilo je promjene u svim sferama života. Zavod za zapošljavanje Crne Gore od marta funkcioniše na način prilagođen novonastalim okolnostima. Nijedna funkcija Zavoda nije prestala, a nijedna usluga nije bila nedostupna korisnicima, bilo da su u pitanju nezaposlena lica ili poslodavci. Prilagodivši se novonastaloj situaciji brojne usluge bile su dostupne onlajn, o čemu su korisnici bili uredno i blagovremeno informisani napomenuo je Marović. Ukazujući na značaj usavršavanja odraslih, uključujući različita osposobljavanja i učenja na radu, on je istakao da su upravo programi Zavoda prepoznati kao neophodno sredstvo koje može da doprinese povećanju zaposlenosti i podsticanju konkurentnosti. Kao centralna institucija na tržištu rada Zavod realizuje brojne programe, primjerene različitim ciljnim grupama, i nastoji da u što većoj mjeri uskladi odnos ponude i tražnje. Nezaposlena lica, posebno ona koja su u najnepovoljnijoj situaciji prilikom zapošljavanja, stiču stručne vještine potrebne za obavljanje poslova u okviru zanimanja: informatičke i preduzetničke vještine, strane jezike i sl. kazao je Marović. On je napomenuo da je u posljednjih deset godina posredstvom Zavoda, kroz ove programe, uključeno gotovo 14.000 lica. Programi se realizuju u saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih i poslodavcima a finansira ih Zavod za zapošljavanje. -Budući da je njihovo funkcionisanje bilo stopirano ili redukovano u vrijeme pandemije, prije svega u cilju očuvanja zdravlja ljudi i poštovanja mjera, to je uslovilo da neki od programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, koje Zavod realizuje, budu odgođeni za vrijeme nakon epidemije kazao je Marović.

FINANSIRANJE

U skladu sa tim, dodao je, Zavod je predložio da u budžetu za narednu godinu bude opredijeljeno dva miliona eura za finansiranje programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, prevashodno namijenjenih podizanju nivoa digitalnih vještina i kompetencija, u cilju povećanja zapošljivosti, odnosno održanja i povećanja zaposlenosti, za najmanje 1.600 nezaposlenih lica evidencije. Zavod za zapošljavanje je i u okolnostima izmijenjenog načina funkcionisanja uspio da sprovede aktivnosti na realizaciji dva programa osposobljavanja. Riječ je o programima, “Osposobljavanje za samostalan rad i “Osposobljavanje za rad kod poslodavca”, koji su u toku, i u koje je uključeno po 250 lica, odnosno ukupno 500 lica sa evidencije nezaposlenih. Pored toga Zavod je aktivno uključen u realizaciju projekta “Ublažavanje učinka kovid-19 u svijetu rada u Crnoj Gori, koji realizuje Međunarodna organizacija rada u saradnji sa britanskim Good Governance fondom kazao je Marović. On je precizirao da se projektne aktivnosti u osnovi odnose na: kreiranje inovativnih intervencija posebno za mlade i osobe sa invaliditetom, jačanje kompatibilnosti baza podataka Zavoda za zapošljavanje, Centara za socijalni rad, Poreske uprave, Fonda PIO i drugih relevantnih institucija, revidiranje internih i eksternih postupaka Zavoda uključujući osnovne korake prema digitalizaciji, kako bi se odgovorilo na kovid-19. Posjedovanje digitalnih znanja i vještina, odnosno digitalnih kompetencija biće sve veća potreba na tržištu rada, ako ne i dominantna, pogotovo ako se uzme u obzir da je u ekspanziji digitalizacija poslovanja, a samim tim i broj korisnika digitalne tehnologije. Svako radno mjesto je i do sada, u većoj ili manjoj mjeri zahtijevalo, odnosno definisalo potrebu posjedovanja znanja i vještina iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Znamo da je jedan od preduslova ka većem stepenu zapošljivosti upravo posjedovanje informatičkih znanja i vještina. Zavod za zapošljavanje, u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja kroz programe obrazovanja i osposobljavanja, pruža mogućnost licima sa naše evidencije da steknu znanja i vještine iz ove oblasti. Međutim, u susret novim tehnologijama, u uslovima promjene načina rada, nadogradnja postojećih i sticanje novih znanja i vještina biće evidentna potreba i kod zaposlenih lica zaključio je pomoćnik direktora ZZZ Dragan Marović.

EPALE konferenciju, koja je okupila predstavnike sistema obrazovanja odraslih, tržišta rada, privrede i turističke ekonomije, organizovao je Centar za stručno obrazovanje kao EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru.

Značaj ulaganja u ljudske resurse

Obrazovanje odraslih, kako je naglašeno na panelu, jeste sredstvo i bitan činilac koji utiče na ekonomsko-socijalni prosperitet jednog društva, a samim tim i na kapacitet individualnog razvoja u pravcu podizanja kvaliteta radne snage/ ljudskih resursa. Ono je put ka uspješnijem kreiranju zaposlenosti i razvijanju kvalifikovanih resursa kao odgovor na potrebe tržišta rada. Obrazovanje i osposobljavanje odraslih je i prepoznato kao neophodno sredstvo koje može i treba da doprinese kreiranju zaposlenosti i podsticanju konkurentnosti unapređenjem poslovnog okruženja, posebno sada, u uslovima kreiranja novih rješenja za sticanje znanja i vještina. Zavod ostvaruje višestruku ulogu, počev od ispitivanja tržišta rada i utvrđivanja potreba za kadrovima, pružanja stručne pomoći poslodavcima, do informisanja, savjetovanja, selekcije odgovarajućih polaznika za uključivanje u programe obrazovanja, kao i obezbjeđenja dijela finansijskih sredstava kazao je Marović. U svrhu ostvarivanja navedenog Zavod za zapošljavanje doprinosi podizanju svijesti o značaju ulaganja u ljudske resurse i promovisanju značaja cjeloživotnog učenja za poboljšanje znanja i vještina nezaposlenih lica putem pružanja usluga našim korisnicima.

14.000 lica je u posljednjih deset godina uključeno posredstvom Zavoda za zapošljavanje, kroz razne programe stručnog osposobljavanja.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.