Direktno otvaranje radnih mjesta

Direktno otvaranje radnih mjesta


Šta podrazumijeva direktno otvaranje radnih mjesta?

Direktno otvaranje radnih mjesta podrazumijeva stvaranje privremenih netržišnih poslova od javnog interesa, kroz programe javnog rada.

Javni radovi se sprovode kroz programe humanitarnih, edukativnih, socijalnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i kroz programe u drugim oblastima od javnog interesa.

Kome su programi javnog rada namijenjeni ?

Programi javnog rada namijenjeni su posebno osjetljivim grupama nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda koja su zbog različitih okolnosti u riziku od socijalne isključenosti kao što su socio- demografske karakteristike, nedovoljno ili neodgovarajuće obrazovanje, zdravstveni ili neki drugi razlozi zbog čega su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

Programi javnog rada omogućavaju nezaposlenim licima očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti, povećanje zapošljivosti na otvorenom tržištu rada, kao i zapošljavanje na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa.

Ko može biti izvođač programa javnog rada?

Izvođač programa javnog rada može biti pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje djelatnosti koja je u okviru programa humanitarnih, edukativnih, socijalnih , ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i istorijskih spomenika i drugih sadržaja u oblastima od javnog interesa.

Izvođač programa javnog rada je poslodavac koji zapošljava nezaposlena lica u programu javnog rada.

Zavod raspisuje javni konkurs za realizaciju programa javnograda u sredstvima javnog informisanja i na sajtu – https://www.zzzcg.me/., sa kojeg se može preuzeti i zahtjev za realizaciju programa javnog rada.

Poslodavci, ako obavljate djelatnost u oblastima od javnog interesa ostvarimo saradnju na planu realizacije javnog rada i zaposlimo, na određeno vrijeme, lica iz evidencije nezaposlenih lica. Pripremićemo nezaposlena lica za zapošljavanje u programima javnog rada i finansijski podržati realizaciju programa.

Prijavite se na konkurs za izbor izvođača programa javnog rada, podnošenjem zahtjeva za realizaciju javnog rada.

Postupak izbora poslodavaca za realizaciju programa javnog rada sprovodi Zavod.

Međusobna prava, obaveze i odgorovnosti u vezi realizacije programa javnog rada uredićemo ugovorom o realizaciji javnog rada.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti sa zaposlenim u programu javnog rada, uređuju se ugovorom o radu.

Ko može biti učesnik programa javnog rada ?

Nezaposleni, ako ste zainteresovani za zapošljavanje u javnom radu, obratite se vašem savjetniku za posredovanje pri zapošljavanju  u birou rada.

On će vas informisati o uslovima, načinu, mjestu i vremenu realizacije javnog rada i pružiti vam stručnu pomoć i podršku tokom i nakon njegove realizacije.

Javni radovi su programi zapošljavanja na određeno vrijeme koji se, prije svega,  organizuju radi očuvanja i unapređenja vaših radnih sposobnosti.

Zapošljavanjem u javnom radu stičete prava iz radnog odnosa, pravo na zaradu,  zaštitu na radu i druga zakonska prava.

U javnom radu obavljaćete poslove iz oblasti društvene brige o djeci i mladima, pružanja podrške i pomoći starijim licima, pružanja podrške licima sa invaliditetom, očuvanja  životne sredine, odnosno poslove iz drugih oblasti od javnog interesa.

Nezaposleni, iskoristite mogućnosti programa javnog rada, budite lično i društveno odgovorni, spriječite vašu dugoročnu nezaposlenost.