Finansiranje

Ostvarivanje prihoda-primitaka i izvršavanje rashoda-izdataka (finansijsko poslovanje) Zavoda vrši se preko Državnog trezora Crne Gore.Sredstva za finansiranje funkcija i rad Zavoda obezbjedjuju se u Budžetu Crne Gore i to iz:

 1. Opštih prihoda (sredstva Državnog budžeta namijenjena za isplatu novčane
  naknade )
 2. Namjenskih prihoda Zavoda koji se sastoje od:
  • Doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, po stopi od 1% na bruto zarade
   (0,5% na teret zaposlenog i 0,5% na teret poslodavca)
  • Prihoda po osnovu prodaje akcijskog kapitala, odnosno od prodatih akcija
   dobijenih iz privatizacije društvenog kapitala
  • Povraćaja kredita za samozapošljavanja, kao osnove za ponovno finansiranje za
   istu namjenu
  • Donacija, kamata i drugih primitaka u skladu sa zakonom i utvrdjenim Budžetom
   tekuće godine.

Saglasno Zakonu o budžetu, čijim stupanjem je prestala da važi odredba člana 78.tačka 5 i člana 83. tačka 3 Zakona o zapošljavanju , Upravni odbor Zavoda usvaja Nacrt Budžeta i dostavlja Ministarstvu finansija radi pripreme od strane Vlade Crne Gore Predloga Državnog budžeta za Skupštinu Crne gore, koji sadrži i budžete vanbudžetskih fondova ( Fonda PIO, Fonda zdravstva, Fonda za razvoj i fonda za restituciju).