Javni radovi

Šta su Javni radovi i kome su namjenjeni?


Javni radovi su lokalni ili državni programi zapošljavanja.

Osnovni cilj programa javnih radova je povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, prioritetno teže zapošljivih, i to:

  • lica koja su identifikovana kao dugoročno nezaposlena lica,
  • lica sa invaliditetom,
  • lica umanjenih radnih sposobnosti koja nemaju karakter invalidnosti,
  • pripadnici RE populacije,
  • korisnici novčane naknade i socijalnih davanja i
  • druga nezaposlena lica kojima se omogućava radna i socijalna uključenost i ublažavanje posledice dugoročne nezaposlenosti.

Javni radovi se izvode kroz programe utemeljene na društveno korisnom i neprofitabilnom radu koji na tržištu ne stvara nelojalnu konkurenciju. To su programi društvene brige o djeci i mladima, žaštite lica sa invaliditetom, zaštite životne sredine, pomoći starijim licima, obrazovne, kulturne i drugi programi.

Ovim programima se, nezaposlenim licima omogućava socijalna uključenost, ublažavaju posledice dugoročne nezaposlenosti, podiže nivo radnih potencijala, znanja i vještina.

Organizuju se u saradnji sa ministarstvima, lokalnim upravama, javnim ustanovama, nevladinim sektorom i drugim pravnim licima.Izvođač javnog rada je pravno lice registrovano za obavljanje poslova iz programa javnog rada koji se realizuje na državnom ili lokalnom nivou.

Prepoznajući značaj doprinosa razvoju inkluzivnog obrazovanja Zavod je, kroz javni rad “Personalni asistenti u nastavi” podržao ovaj model obrazovanja.

Personalni asistenti u nastavi daju doprinos unapređenju kvaliteta inkluzivnog obrazovanja i omogućavaju da škola obezbijedi dobru edukaciju svim učenicima nezavisno od njihovih različitih potreba. Cilj je izbjegavanje diskriminacije i inkluzija od najranijih uzrasta djece sa teškoćama u razvoju, kako u obrazovni sisitem, tako i kasnije na tržište rada. Asistentova uloga je da pruži tehničku pomoć djetetu s posebnim obrazovnim potrebama, zavisno od potrebe u datom trenutku.

Personalnom asistencijom kao programom socijalne podrške pruža se u kući, centrima i udruženjima, djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, kao i njihovim porodicama, podrška i pomoć u osposobljavanju za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života.

Rad, predstavlja alternativni vid zbrinjavanja starih, socijalno ugroženih lica, angažovanjem gerontodomaćica obučenih za pružanje socijalno psihološke podrške i pomoći ovoj kategoriji lica.

U cilju adekvatne pripreme Crne Gore za turističku sezonu već godinama se sprovodi rad »Neka bude čisto«, koji doprinosi unapređenju imidža Crne Gore kao ekološke države i turističke destinacije, podižući kvalitet turističkog proizvoda u Crnoj Gori.


Poslodavci, ako obavljate djelatnost u oblastima od javnog interesa ostvarimo saradnju na planu realizacije javnog rada i zaposlimo, na određeno vrijeme, lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Zavod će posredovati u zapošljavanju nezaposlenih lica i finansijski podržati realizaciju programa javnog rada.

Javni radovi su društveno korisni programi zapošljavanja koji se organizuju u oblastima društvene brige o djeci i mladima, zaštite lica sa invaliditetom, zaštite životne sredine, pomoći starijim licima i u drugim oblastima koje utvrđuje nadležni organ državne, odnosno lokalne samouprave.

Konkurs za izbor izvođača radova objavljuje u dnevnom listu, na oglasnim tablama područnih jedinica i na sajtu – https://www.zzzcg.me/.

Postupak izbora poslodavaca za realizaciju javnog rada sprovodi Zavod.

Ispunite zahtjev koji možete preuzeti sa sajtu i u područnim jedinicama Zavoda, prema Vašem sjedištu.

U cilju ostvarivanja uspješne saradnje u realizaciji javnog rada, potrebno je da nas informišete o vremenu i načinu realizacije rada, partnerima i njihovoj ulozi u realizaciji, broju i karakteristikama lica koja će obavljati poslove iz javnog rada, sredstvima potrebnim za realizaciju rada posebno, troškovima rada zaposlenih u javnom radu i o drugim informacijama o javnom radu.

Ugovorom o realizaciji i finansiranju javnog rada uredićemo međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Poslodavci, međusobna prava, obaveze i odgovornosti sa zaposlenim u javnom radu, uredite ugovorom o radu, na vrijeme izvođenja javnog rada.

Poslodavci, sve dodatne informacije koje se odnose na ostvarivanje saradnje u realizaciji javnih radova možete dobiti u područnim jedinicama Zavoda.

Javni radovi su programi zapošljavanja na određeno vrijeme koji se organizuju radi očuvanja i unapređenja vaših radnih sposobnosti.

Zapošljavanjem u javnom radu stičete prava iz radnog odnosa, pravo na zaradu, godišnji odmor, zaštitu na radu i druga zakonska prava.

U javnom radu obavljaćete poslove iz oblasti društvene brige o djeci i mladima ili zaštite lica sa invaliditetom ili životne sredine, pomoći starijim licima, odnosno poslove iz drugih oblasti od javnog interesa.

Nezaposleni, ako imate afiniteta za zapošljavanje u javnom radu, obratite se vašim savjetnicima za zapošljavanje u područnim jedinicama Zavoda i provjerite trenutne raspoložive mogućnosti.

Oni će vas informisati o uslovima, načinu, mjestu i vremenu realizacije javnog rada i pružiti vam stručnu pomoć i podršku tokom i nakon njegove realizacije.

Nezaposleni, iskoristite mogućnosti programa javnog rada, budite lično i društveno odgovorni, spriječite vašu dugoročnu nezaposlenost.