OGLASI

Nastavnik/ca gastronomije
JU SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA BAR
Bar
21/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/12/2020
Poslodavac
JU SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA BAR
Adresa
UL.MILA BOŠKOVIĆA 1 BAR
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ca gastronomije
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bar
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Po podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
3
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Raspisuje Konkurs Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2021.godine Nastavnik/ca gastronomije, za 22 časa sedmične norme. Uslov: VII1 stepen ( 240 CSPK-a)stručne spreme iz oblasti gastronomije ,položen stručni ispit,licenca za rad u nastavi Uz prijavu na Konkurs zainteresovani kandidati su dužni dostaviti: 1.Dokaz o školskoj spremi u ovjerenoj fotokopiji 2. Dokaz о radnom iskustvu 3. Dokaz da se protiv lica ne vodi krivični postupak 4. Uvjerenje o državljanstvu 5. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti 6. Dozvola/ Licenca za rad u nastavi Za sva radna mjesta predviđen je probni rad u trajanju od tri mjeseca. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati..
Naziv zanimanja
Profesor grupe predmeta ugostiteljstva i turizma
Broj prijave
200102001029
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/312-977
Fax
312-244
Email
ekonomskaskolabar@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.