OGLASI

Izvršni direktor/ica
MOŽURA DOO BAR
Bar
01/03/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
01/03/2021
Poslodavac
MOŽURA DOO BAR
Adresa
Bušat bb, Pečurice 85356
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Izvršni direktor/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Radno iskustvo
60
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Nije predviđena
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
IZVRŠNI DIREKTOR “Možura” d.o.o. Bar, na period od 4 godine (48 mjeseci) Uslovi: -Visoko obrazovanje od najmanje 240 CSPK-a, VII1 nivo kvalifikacije -5 godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima Potrebna dokumentacija: -prijava na slobodno radno mjesto -uvjerenje o državljanstvu -izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju lične karte) -uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, -diploma ili uvjerenje o završenom stepenu stručne spreme, -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti -uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu (ovjerena fotokopija radne knjižice) Poseban uslov: Uz prijavu, kandidat treba da podnese Plan i program organizacije procesa rada i osnovne poslovne politike društva, Odboru direktora. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana, od dana raspisivanja konkursa, a odluka o izboru donijeće se u zakonskom roku. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: „MOŽURA“ D.O.O. Branka Čalovića 13, 85000 Bar, sa naznakom : za Konkurs „Možura“doo.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200102100089
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/308-099

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.