OGLASI

Specijalista opšte medicine
JZU DOM ZDRAVLJA BAR
Bar
25/11/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/11/2022
Poslodavac
JZU DOM ZDRAVLJA BAR
Adresa
UL.JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.42
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Specijalista opšte medicine
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
JZU DOM ZDRAVLJA BAR Ra s p i s u j e Oglas o slobodnom radnom mjesti Specijalista opšte medicine - 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci U S L O V I : Završen Medicinski fakultet,položen stručni ispit i specijalizacija iz oblasti opšte prakse Uz prijavu kandidati prilažu diplomu o završenom fakultetu /izvršen postupak priznavanja i izjednačavanja diplome stečene u inostranstvu/,uvjerenje o položenom stručnom ispitu,uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad,uvjerenje od nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak,uvjerenje o državljanstvu i kopiju biometrijske lične karte. Dokumentacija se prima u originalu ili formi ovjerene kopije. Prijave na oglas sa dokazima primaju se u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa i slati ih na adresu: JZU Dom zdravlja Bar,ul.Jovana Tomaševića 42,Bar Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200102201445
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
315-065
Email
315-065 Olja

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.