OGLASI

Radnik/ca na tehničkim poslovima-portir/ka
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ
Bar
24/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/03/2023
Poslodavac
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ
Adresa
BULEVAR REVOLUCIJE B.B. BAR
Opština
BAR
Naziv radnog mjesta
Radnik/ca na tehničkim poslovima-portir/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bar
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ Adresa: Rista Lekića 11 030/312-610 raspisuje javni oglas za: 2. Radnik na tehničkim polovima- portir na neodređeno vrijeme - jedan izvršilac Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: Srednje opšte ili stručno obrazovanje, IV nivo kvalifikacije obrazovanja; 1 godina radnog iskustva Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/na da dostavi sledeću dokumentaciju: – Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, – Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, - Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte, – Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Navedena dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Provjeru radnih sposobnosti vrši poslodavac uz pisani test i usmeni intervju. Prijavu sa radnom biografijom i pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. Adresa: Rista Lekića 11 030/312-610 .
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
200102300319
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
030/313-336
Fax
030/312-610
Email
csrbar@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.