OGLASI

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA ODJELJENJU GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA
Bijelo Polje
23/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/09/2022
Poslodavac
J.Z.U. OPŠTA BOLNICA
Adresa
MEDANOVIĆI
Opština
BIJELO POLJE
Naziv radnog mjesta
MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA ODJELJENJU GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Bijelo Polje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Uslovi: Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita, VI nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet zdravstvenog usmjerenja , opšti ili ginekološko-akušerski smjer, položen stručni ispit. Više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita, V nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinska škola-opšti ili ginekološko-akušerski smjer, položen stručn iispit; Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita, IV nivo kvalifikacije obrazovanja, Medicinska škola-ginekološko-akušerski smjer, položen stručni ispit. Uz prijavu kandidati prilažu: -Diplomu o završenoj školi/izvršen postupak priznavanja i izjednačavanja diplome stečene u inostranstvu, -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad, -Uvjerenje od suda da se ne vodi krivični postupak, -Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati i opšte uslove. Dokumentacija se prima u originalu ili u formi ovjerene kopije. Prijave na oglas sa dokazima dostaviti na adresu JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, Medanovići bb, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Naziv zanimanja
Medicinska sestra
Broj prijave
200282200453
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
Medicinska sestra
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
Stepen bachelor – Diplomirana visoka medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/486 -286
Fax
050/486-286

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.