OGLASI

PRIPRAVNIK/CA
OPŠTINA BUDVA
Budva
31/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
31/12/2021
Poslodavac
OPŠTINA BUDVA
Adresa
TRG SUNCA 3
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
PRIPRAVNIK/CA
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Budva
Dužina zaposlenja
Pripravnik
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Oglašava slobodno radno mjesto: 1. Pripravnik/ica - ,  Izvršilaca: 1, na određeno vrijeme , u trajanju od 12 mjeseci  VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet političkih nauka – dipl.politikolog Potrebna dokumentacija: obrazac prijave na slobodno radno mjesto, fotokopija biometrijske lične karte, diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u lokalnom organu u određenom nivou kvalifikacije obrazovanja, radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova. Kandidati mogu Sekretarijatu za lokalnu samoupravu dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašcenom službeniku u Sektoru za ljudske resurse. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Sekretarijatu za lokalnu samoupravu. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv lokalnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: Građanski biro / Odsjek Pisarnica Sekretarijat za lokalnu samoupravu ul. Trg Sunca br.3 Sa naznakom: za Javni oglas za potrebe Službe predsjednika Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa – Gorica Zekić, tel:067/200-241
Naziv zanimanja
Politikologija - stepen specijaliste
Broj prijave
200362100994
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Politikologija - stepen specijaliste

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
033/451-743

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.