OGLASI

sekretar sekretarijata za društvene djelatnosti
OPŠTINA BUDVA
Budva
14/01/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/01/2022
Poslodavac
OPŠTINA BUDVA
Adresa
TRG SUNCA 3
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
sekretar sekretarijata za društvene djelatnosti
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Budva
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
SEKRETAR SEKRETARIJATA - Sekretarijat za društvene djelatnosti, - Izvršilaca: na određeno vrijeme, mandat od 5 godina Posebni uslovi: - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka - položen stručni ispit za rad u državnim organima - poznavanje rada na računaru (word) - najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Svi kandidati osim posebnih uslova treba da ispunjavaju i opšte uslove, u smislu člana 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni List CG", broj 2/18 i 34/19,8/21), i to: - da je državljanin Crne Gore (fotokopija biometrijske lične karte), - Uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran), - da ima propisan nivo kvalifikacije obrazovanja, - da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (pribavlja po službenoj dužnosti organ), - da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i - Dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu. U lokalnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Lokalni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može da zasnuje radni odnos u lokalnom organu ili pravnom licu čiji je osnivač Opština Budva, u periodu od 1 godine do dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervjuu. O datumu, mjestu vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog Konkursa će biti Obaviješteni preko internet stranice Opštine Budva, najkasnije pet dana prije dana provjere. Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu: Opštine Budva - Trg sunca broj 3 Budva, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa, u zatvorenoj koverti, sa naznakom radnog mjesta za koje kandidat konkuriše.
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
200362200005
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
033/451-743

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.