OGLASI

vaspitač/ica
J.U. DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU BISERI BUDVA
Budva
14/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/09/2022
Poslodavac
J.U. DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU BISERI BUDVA
Adresa
ŽRTAVA FAŠIZMA BB
Opština
BUDVA
Naziv radnog mjesta
vaspitač/ica
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Budva
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
6
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
U JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva, oglašava se popuna radnog mjesta VASPITAČ/ICA, jedan/jedna izvršilac/izvršiteljka na određeno vrijeme, rok trajanja 12 mjeseci, 6 mjeseci probnog rada. Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija: -Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte); -Da je lice psihofizički sposobno za vršenje radnog mjesta (ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci); -Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci, dok uvjerenje o kaznenoj evidenciji pribavlja organ po službenoj dužnosti); -Stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja – socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog, specijalni pedagog, rehabilitator, specijalni edukator (u obimu 240 CSPK-a)(dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja); -Najmanje jedna godina radnog iskustva (dostaviti uvjerenje poslodavca o potrebnom radnom iskustvu); -Licencu za rad u oblasti socijalne i dječije zaštite (dostaviti ovjerenu fotokopiju licence); Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati „JAVNI OGLAS – VASPITAČ/ICA“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva ili preporučenom poštom na adresu: Žrtava fašizma bb, Budva, poštanski fax 91. Kontakt telefon 033 474 893
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200362200953
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
033/ 474-893;069/087-529
Email
dnevni.centar@budva.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.