OGLASI

Medicinska sestra -tehničar/ka u timu za HMP
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
Žabljak
17/06/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
17/06/2022
Poslodavac
JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
Adresa
VAKA ĐUROVIĆA B.B. PODGORICA
Opština
ŽABLJAK
Naziv radnog mjesta
Medicinska sestra -tehničar/ka u timu za HMP
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Žabljak
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
1 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
potrebna dokumenta: Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu zdrastveni/a tehničar/ka SSS,VŠS,VSS. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu zvanja zdravstveni/a tehničar/ka SSS,VŠS,iVSS. Ljekarsko uvjerenje Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji ZZZ CG, Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, Kopija lične karte Kopija vozačke dozvole "B" kategorija. Prijavljivanje na oglas se vrši dostavljanjem tražene dokumentacije sa prijavom u kojoj se navodi: Ime i prezime,adresa i kontakt telefon,naziv radnog mjesta i grad za koji sepodnosi prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
200522200047
Broj izvršilaca
2
Vještine
Vozački ispit za "B" kategoriju
Zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Viša medicinska sestra - viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
Stepen bachelor – Diplomirana visoka medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-226-081
Fax
020-226-082
Email
kontakt@zhmp.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.