OGLASI

PROFESOR/ICA CRNOGORSKOG,SRPSKOG,BOSANSKOG I HRVATSKOG JEZIKA
JU OŠ DUŠAN OBRADOVIĆ
Žabljak
23/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/09/2022
Poslodavac
JU OŠ DUŠAN OBRADOVIĆ
Adresa
Božidara Žugića br.4
Opština
ŽABLJAK
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA CRNOGORSKOG,SRPSKOG,BOSANSKOG I HRVATSKOG JEZIKA
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Žabljak
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
- Profesor/ica crnogorskog,- srpskog,bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti na određeno vrijeme ne duže od 31.08.2023. godine na 14 časova neđeljno. Uslovi: - fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila),VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom. - položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca); - crnogorsko državljanstvo; - probni rad 3 mjeseca; - Svi kandidati osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u okviru- dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove a kao dokaz da se protiv kandidata/inje ne vodi krivični postupak- uvjerenje nadležnog suda. Izbor se vrši na period ne duži od 31.08.2023. godine. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ »Dušan Obradović« Žabljak, ulica Božidara Žugića, broj 4, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Kontakt podaci poslodavca: Telefon: 052-361-267 e-mail:skola@os-dobradovic.edu.me
Naziv zanimanja
Stepen specijaliste – Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
Broj prijave
200522200058
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Stepen specijaliste – Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/361-267
Fax
052/361-267
Email
skola@os-dobradovic.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.