OGLASI

SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA SPORT,KULTURU,OMLADINU I SARADNJU SA NVO
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Berane
07/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
07/04/2021
Poslodavac
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa
ul.IV Crnogorske br.1 BERANE
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA SPORT,KULTURU,OMLADINU I SARADNJU SA NVO
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Berane
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Adresa: ul.IV Crnogorske br.1 BERANE Telefon: 051/231-937 E-mail: www.opstauprava@berane.co.me objavljuje JAVNI KONKURS za potrebe SEKRETARIJATA ZA SPORT,KULTURU,OMLADINU I SARADNJU SA NVO za radno mjesto SEKRETAR/KA Sekretarijata za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO Uslovi: -Izvršilac 1,na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina -VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja (kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od minimum 240 kredita CSPK-a) profesor fizičke kulture -najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 8 (osam) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen konkurs -Položen stručni ispit za rad u državnim organima -Poznavanje rada na računaru Mjesto rada Berane Trajanje konkursa 20 dana Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto -Curriculum Vitae (CV) -Uvjerenje o državljanstvu -Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) -Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti -Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu Provjera kompetencija,znanja i sposobnosti kandidata izvršiće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list CG br.2/18,34/19 i 38/20) i Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Službeni list CG br.050/18). O datumu,mjestu,vremenu i načinu provjere kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obaviješteni najkasnije pet dana prije dana provjere. Navedenu dokumentaciju u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati: ime i prezime,adresu,kontakt telefon,naziv državnog organa i radnog mjesta) potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE BERANE ul.IV Crnogorske br.1 BERANE Sa naznakom: za javni konkurs za radno mjesto Sekretar/ka Sekretarijata za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane.
Naziv zanimanja
Profesor fizičke kulture
Broj prijave
200792100088
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Profesor fizičke kulture

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/231-937
Email
www.opstauprava@berane.co.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)