OGLASI

NAČELNIK/CA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Berane
07/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
07/04/2021
Poslodavac
OPŠTINA BERANE SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa
ul.IV Crnogorske br.1 BERANE
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
NAČELNIK/CA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Berane
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
OPŠTINA BERANE-SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Adresa: ul.IV Crnogorske br.1 BERANE Telefon: 051/231-937 E-mail: www.opstauprava@berane.co.me objavljuje JAVNI KONKURS za potrebe SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE za radno mjesto NAČELNIK/CA Službe za zajedničke poslove Uslovi: -Izvršilac 1,na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina -VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja (kvalifikacija visokog obrazovanja u obimu od minimum 240 kredita CSPK-a) -Fakultet društvenog smjera -najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 8 (osam) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta za koje je objavljen javni konkurs -Položen stručni ispit za rad u državnim organima Mjesto rada Berane Trajanje konkursa 20 dana Potrebna dokumentacija: -Prijava na slobodno radno mjesto -Curriculum Vitae (CV) -Uvjerenje o državljanstvu -Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte) -Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja -Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti -Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu Provjera kompetencija,znanja i sposobnosti kandidata izvršiće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list CG br.2/18,34/19 i 38/20) i Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja,sposobnosti,kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Službeni list CG br.050/18). O datumu,mjestu,vremenu i načinu provjere kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obaviješteni najkasnije pet dana prije dana provjere. Navedenu dokumentaciju u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati: ime i prezime,adresu,kontakt telefon,naziv državnog organa i radnog mjesta) potrebno je dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE BERANE ul.IV Crnogorske br.1 BERANE Sa naznakom: za javni konkurs za radno mjesto Načelnik/ca Službe za zajedničke poslove Opštine Berane.
Naziv zanimanja
VSS društvenog smjera
Broj prijave
200792100092
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/231-937
Email
www.opstauprava@berane.co.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)