OGLASI

PROFESOR/ICA MATEMATIKE
JUOŠ ,,VLADISLAV RAJKO KORAĆ,, BERANE
Štitari
25/05/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
25/05/2022
Poslodavac
JUOŠ ,,VLADISLAV RAJKO KORAĆ,, BERANE
Adresa
Štitari BERANE
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
PROFESOR/ICA MATEMATIKE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Štitari
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
1
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Uslovi konkursa su: 1) Profesor/ica matematike,VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacije podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a) u skladu sa posebnim propisima 2) položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama 3) licenca za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama 4) crnogorsko državljanstvo 5) opšta zdravstvena sposobnost Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže do 31.08 2022.godine za 16 nastavnih časova sedmično. Uz prijavu na konkurs dostaviti: -Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -Licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama -Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu -Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
Naziv zanimanja
Profesor matematike
Broj prijave
200792200139
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Profesor matematike

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
068/012--082
Email
skola@os-vrkorac.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.