OGLASI

DIREKTOR/ICA
ZU DOM ZDRAVLJA ,,DR NIKA LABOVIĆ,, BERANE
Berane
23/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
23/09/2022
Poslodavac
ZU DOM ZDRAVLJA ,,DR NIKA LABOVIĆ,, BERANE
Adresa
ul.Miljana Tomičića bb BERANE
Opština
BERANE
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Berane
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
ZU Dom zdravlja ,,Dr Nika Labović,, Berane na osnovu člana 74 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list CG br.082/20 i 008/21) raspisuje JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA/ICE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA ,,DR NIKA LABOVIĆ,, BERANE NA PERIOD OD ČETIRI GODINE Prijavu na javni konkurs može podnijeti lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i sledeće posebne uslove: -Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 300 kredita CSPK-a -VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja -Fakultet iz oblasti medicine -3 godine radnog iskustva ili -Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a -VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja -Pravni ili Ekonomski fakultet -3 godine radnog iskustva Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) i sledeće dokaze: 1. o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja (diploma) 2. o položenom stručnom ispitu 3. o radnom iskustvu 4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti Uz dokaze o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji kandidati su dužni dostaviti i Program rada i razvoja zdravstvene ustanove za mandatni period.Prijave sa dokazima podnose se Ministarstvu zdravlja u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,za javni konkurs za izbor direktora/ice ZU Dom zdravlja ,,Dr Nika Labović,, Berane dostavljaju se neposredno na arhivi Ministarstva zdravlja ili poštom na adresu Rimski trg 46 Podgorica. Imenovanje kandidata obaviće se u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa.
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
200792200213
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Diplomirani ekonomista

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051/233-324

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.