OGLASI

LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ OBLASTI PSIHIJATRIJE
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU ZU
Kotor
21/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/07/2021
Poslodavac
SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU ZU
Adresa
DOBROTA BB, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ OBLASTI PSIHIJATRIJE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
I Učesnik/ca konkursa mora ispunjavati sljedeće uslove: 1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 2) da ima završen Medicinski fakultet sa VII-1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, 3) da ima položen stručni ispit i 4) da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva. II Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: 1) uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom, 2) uspjeh iz predmeta iz oblasti iz koje se dodjeljuje specijalizacija, 3) dužina studiranja, 4) poznavanje stranog jezika, 5) rezultat usmenog intervjua. III Kandidati za odobravanje specijalizacije na javni konkurs podnose sledeće dokaze (dokumenta): 1) Prijavu na javni konkurs, 2) Fotokopiju biometrijske lične karte, 3) Dokaz o završenom medicinskom fakultetu - odnosno dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, 4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 5) Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom, 6) Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti iz koje se dodjeljuje specijalizacija, 7) Dokaz o dužini studiranja, 8) Uvjerenje o poznavanju stranog jezika (engleski, ruski, francuski, njemački, italijanski) izdato od nadležne visokoškolske ustanove, 9) Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), 10) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci) 11) Uvjerenje o radnom iskustvu ili ovjerena fotokopija radne knjižice. IV - Kandidat koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom usljed kroišćenja roditeljskog odsustva, duže bolesti ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog organa ustanove u kojoj je studirao, bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza. V - Izbor kandidata će se vršiti prema Pravilniku o kriterijumima za postupak odobravanja specijalizacija i pravima i obavezama kandidata prema zdravstvenoj ustanovi („Služebi list Crne Gore“ br. 22/16). VI - Odluku o odobravanju specijalizacije, donosi direktor zdravstvene ustanove u roku od 7 dana od dana prijema rang liste kandidata. Odluka će se objaviti na Oglasnoj tabli ustanove i dostaviti će se svim kandidatima koji su se prijavili na Javni konkurs u roku od 7 dana od dana donošenje odluke. Kandidati koji su konkurisali, a nijesu izabrani, mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata koji su izabrani, u roku od 15 dana od dana prijema odluke kandidata kome je odobrena specijalizacija . VII - Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs će biti objavljen i na sajtu ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor VIII - Prijave sa dokazima u originalima ili ovjerenoj fotokopiji i kontakt podacima (telefon i adresa prebivališta) dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, Jadranska 118 – Dobrota, 85330 Kotor, ili neposredno predati na Arhivi ustanove. IX - Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti na razmatranje. X – Kontakt telefoni: 032/330-920 i 032/330-921, E-mail: [email protected] Web-site: www.psihijatrijakotor.me Svi kandidati, osim posebnih,moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Broj prijave
200952100374
Broj izvršilaca
2
Vještine
Poznavanje engleskog jezika
Položen stručni ispit
Zanimanja
Doktor medicine (VII/1 SSS)
Ljekar opšte medicine

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/330-920
Fax
032/330-921

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)