OGLASI

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA OPŠTU UPRAVU
OPŠTINA KOTOR
Kotor
22/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/09/2021
Poslodavac
OPŠTINA KOTOR
Adresa
STARI GRAD 317, KOTOR
Opština
KOTOR
Naziv radnog mjesta
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA OPŠTU UPRAVU
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Kotor
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Uslovi: -visoko obrazovanje, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet; -najmanje pet godina radnog iskustva; -položen stručni ispit za rad u državnim organima. Potrebna dokumentacija: 1. Obrazac prijave na slobodno radno mjesto (formu obrasca prijave na slobodno radno mjesto kandidati mogu preuzeti sa sajta Opštine Kotor ili u Građanskom birou Opštine Kotor); 2. Curriculum Vitae – CV (formu CV-a kandidati mogu preuzeti sa sajta Opštine Kotor ili u Građanskom birou Opštine Kotor); 3. Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte); 4. Diploma ili Uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; 5. Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu (stečeno u nivou kvalifikacije obrazovanja koja se traži javnim oglasom); 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Kandidat/kinja je dužan/a Sekretarijatu za opštu upravu dostaviti potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Izuzetno, radni odnos u organu lokalne samouprave može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, shodno članu 34 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18, 034/19, 008/21). Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta) na adresu:Opština Kotor, Sekretarijat za opštu upravu, Stari grad 317, 85330 Kotor , sa naznakom: prijava na javni oglas za potrebe Sekretarijata za opštu upravu za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za opštu upravu u Odjeljenju za upravljanje ljudskim resursima i ostvarivanje sistema lokalne uprave. Kontakt osoba: Dragana Kašćelan Brojevi telefona: 032/322-277; E-mail: [email protected] Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
200952100475
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/322-277
Fax
032/325-864
Email
www.opstinakotor.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.