OGLASI

ZAŠTITAR
DOO KOMUNALNE USLUGEGRADAC MOJKOVAC
Mojkovac
19/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
19/02/2021
Poslodavac
DOO KOMUNALNE USLUGEGRADAC MOJKOVAC
Adresa
VOJISLAVA ŠĆEPANOVIĆA B.B.
Opština
MOJKOVAC
Naziv radnog mjesta
ZAŠTITAR
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Mojkovac
Radno iskustvo
6
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
3 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Uslovi: Da je lice stručo osposobljeno za vršenje poslova zaštite Da ima položen stručni ispit za vršenje poslova zaštite Da ima III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja Ispunjava uslove držanje,nošenje i prenošenje vatrenog oružja u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem.
Naziv zanimanja
SSS-III
Broj prijave
201092100019
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/470-200
Fax
050/472-520

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)