OGLASI

Viši savjetnik III (za stočarstvo)
OPŠTINA MOJKOVAC SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA
Mojkovac
26/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
26/02/2021
Poslodavac
OPŠTINA MOJKOVAC SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA
Adresa
TRG LJUBOMIRA BAKOČA
Opština
MOJKOVAC
Naziv radnog mjesta
Viši savjetnik III (za stočarstvo)
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Mojkovac
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
OBJAVITI TEKST OGLASA!! OPŠTINA MOJKOVAC SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Viši savjetnik III (za kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje) 1 izvršilac, na neodredjeno vrijeme USLOVI: VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, ( 240, 180+60 CSPK-a), Biotehnički fakultet – smjer kontinenatalno voćarstvo i ljekovito bilje, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII-1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja; položen stručni ispit za rad u državnim organima; Viši savjetnik III (za stočarstvo) 1 izvršilac, na neodredjeno vrijeme USLOVI: VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, ( 240, 180+60 CSPK-a) Biotehnički fakultet – smjer stočarstvo; najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII-1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja; položen stručni ispit za rad u državnim organima; Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti: uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte; diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrayovanja; dokaz (uvjerenje/ potvrda) o traženom radnom iskustvu; uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti tražena dokumenta u formi ovjerenog prepisa od strane nadležnog organa ili original, uz specifikaciju oglasne dokumentacije, ( broj dokumenta, datum izdavanja i naziv institucije koja je izdala dokumenat). Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, organ lokalne uprave pribavlja po službenoj dužnosti. Probni rad je obavezan za državnog službenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u državnom organu. Probni rad traje jednu godinu. Provjera znanja, sposobnost, kompetencija i vještina kandidata izvršiće se u skladu sa članom 46 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („ Sl. list CG“ br. 2/18, 34/19 i 8/21) O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa će biti obaviješteni preko internet stranice opštine Mojkovac (www.mojkovac.me), najkasnije pet dana prije dana provjere. Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Sekretarijatu za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, u zatvorenoj koverti. Kontakt telefon 050 740 272
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201092100021
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
050/470-272
Fax
050/472-715

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.