OGLASI

Samostalni/a savjetnik/ca III - projektant/kinja u Sektoru za arhitektonsko-inženjerske poslove u oblasti visokogra
OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Nikšić
28/12/2020

OPIS POSLA

Datum oglasa
28/12/2020
Poslodavac
OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Adresa
Njegoševa br.18.
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
Samostalni/a savjetnik/ca III - projektant/kinja u Sektoru za arhitektonsko-inženjerske poslove u oblasti visokogra
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
24
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Prije podne
Smještaj
Nije predviđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
12
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU Adresa: Njegoševa br.18. Tel:040/213-074 o b j a v lj u j e J A V N I O G L A S za potrebe AGENCIJE ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE Samostalni/a savjetnik/ca III - projektant/kinja u Sektoru za arhitektonsko-inženjerske poslove u oblasti visokogradnje, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme -VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, arhitektonski fakultet, -najmanje dvije godine radnog iskustva Potrebna dokumentacija: - prijava na slobodno radno mjesto (prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Nikšić, www.niksic.me, ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić, III sprat, kancelarija broj 6); - kratka biografija (CV); - uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; - ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte); - diploma, ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja); - da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, dok izvod iz kaznene evidencije Sekretarijat za lokalnu samoupravu pribavlja po službenoj dužnosti); - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; i - uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvaliifikacije obrazovanja. Probni rad u trajanju od jedne godine obavezan je za lokalnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi. Starješina organa, prilikom donošenja odluke o izboru kandidata, vodi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, o rodno balansiranoj zastupljenosti, kao i zapošljavanju lica sa invaliditetom, stoga zainteresovani kandidati mogu se o navedenom izjasniti u prijavi na slobodno radno mjesto. Dokaz da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, Sekretarijat za lokalnu samoupravu pribavlja po službenoj dužnosti. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Kandidat koji ispunjava uslove javnog oglasa podliježe provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina. Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 115 Zakona o o lokalnoj samoupravi i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list CG“, broj 50/18). Provjera se vrši pisanim testiranjem i usmenim intervjuom i na drugi odgovarajući način, ocjenjivanjem znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, na osnovu propisanih kriterijuma. Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa. Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom. Sadržaj pisanog testa određuje se u zavisnosti od nivoa i kategorije radnog mjesta za koje se sprovodi provjera, kao i specifičnosti poslova koji se vrše u određenom zvanju (spisak propisa potrebnih za pripremu pisanog testa objavljen je na sajtu Opštine Nikšić, www.niksic.me). O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa će biti obaviješteni putem internet stranice Opštine Nikšić: www.niksic.me – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidat izabran odlukom, dostavlja starješini organa, najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja te odluke. Prijavu na slobodno radno mjesto sa kratkom biografijom i kompletnu dokumentaciju – sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno ispisati naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem neposredno na Građanski biro Opštine Nikšić, ili preporučenom poštom, na adresu: OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU,Ul. Njegoševa br.18,Sa naznakom: za javni oglas za potrebe Agencije za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić Kontakt osoba: Maja Kilibarda, telefon: 040/213-074.
Naziv zanimanja
Diplomirani inženjer arhitekture (VII/1 SSS)
Broj prijave
201172000671
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/213-074

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)