OGLASI

Kuvar/ica
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Nikšić
04/06/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
04/06/2021
Poslodavac
JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
Adresa
NIKCA OD ROVINA BB
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
Kuvar/ica
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
3 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
3
Napomena
JZU Opšta bolnica Nikšić, objavljuje oglas Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca: 1.Kuvar, Odsjek za servis hrane– kuhinja bolnice -1 izvršilac Uslovi koje kandidati treba da ispunjavju: Uslovi koje kandidati treba da ispunjavju su: Srednje stručno obrazovanje u obimu od 180 ili 240 (CSPK)kredita, III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja (VKV, KV kuvar), bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti - nije predviđena. Kandidati su uz molbu dužni da prilože dokaz o stručnoj spremi (Diplomu o završenoj školskoj spremi i dokaz o vrednovanju diplome stečene u inostranstvu kao obrazovne isprave u Crnoj Gori); biometrijsku ličnu kartu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje. Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj kopiji. Prijave sa dokazima slati na adresu JZU Opšta bolnica Nikšić, Ul.Nikca od Rovina bb., Nikšić. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
Kuvar
Broj prijave
201172100206
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Kuvar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/231-204
Fax
083231-215
Email
bolnica-nk@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.