OGLASI

DIREKTORA/ICA
LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ doo
Nikšić
24/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/12/2021
Poslodavac
LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ doo
Adresa
UL. NOVICE CEROVIĆA BR 30
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
DIREKTORA/ICA
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ doo Adresa:UL. NOVICE CEROVIĆA BR 30 Tel:040/212-735 Na osnovu člana 22 stav 1 tačka 3 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošču Lokalni javni emiter Radio i televizija Nikšić („Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 21/11) i člana 52 i 53 Statuta Savjet Radio - televizije Nikšić na 66.sjednici održanoj 29.11.2021. godine r a s p i s u j e K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE LOKALNOG JAVNOG EMITERA „RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ“ D.O.O. Uslovi: Za direktora Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Nikšić“d.o.o. bira se osoba koja je državljanin Crne Gore, ima prebivalište u Crnoj Gori, ima najmanje visoku stručnu spremu. Mandat direktora Radio - televizije Nikšić je četiri (4) godine. Učesnici konkursa uz prijavu su obavezni da dostave: - dokaz o stručnoj spremi, - radnu biografiju, - Plan i program rada za prve dvije godine predviđenog mandata, - uvjerenje o državljanstvu, - uvjerenje o mjestu prebivališta - ljekarsko uvjerenje i - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Za direktora Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Nikšić“d.o.o. ne može biti imenovana osoba koja po odredbama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio i televizija Nikšić“ („Sl. list Crne Gore -. Opštinski propisi“ broj 21/11) ne može biti član Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Nikšić“d.o.o. Na kandidate za izbor direktora Radio - televizije Nikšić neće se primjenjivati član 27 stav 1 tačka 2 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter“ Radio i televizija Nikšić“. Prijave na konkurs dostavljaju se Savjetu Radio - televizije Nikšić, Ulica Novice Cerovića broj 30 Nikšić, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172100737
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/212-735
Fax
212-719
Email
rtvnk@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.