OGLASI

profesor/ica engleskog jezika i književnosti
JU OŠ RATKO ŽARIĆ
Nikšić
14/01/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/01/2022
Poslodavac
JU OŠ RATKO ŽARIĆ
Adresa
NJEGOŠEVA 16
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
profesor/ica engleskog jezika i književnosti
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Nikšić
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
2
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JU OŠ RATKO ŽARIĆ – Nikšić Adresa: Njegoševa 16. Tel: 040 244-047 raspisuje konkurs za: PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, 1 izvršilac na određeno vrijeme, radno vrijeme nepuno 9 (devet) nastavnih časova sedmično. Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu za nastavnika engleskog jezika i književnosti može biti izabrano lice koje ima: - fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti profila VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 CSPK-a), u skladu sa posebnim propisom; - položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licencu); - crnogorsko državljanstvo; - zdravstvenu sposobnost. -Probni rad 2 (dva) mjeseca. - Radni odnos se zasniva do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 31. avgusta 2022.godine. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:JU OŠ „Ratko Žarić“ Nikšić Njegoševa 16 ili lično sekretaru škole u vremenu od 8,00h do 15,00h svakog radnog dana.
Naziv zanimanja
Profesor engleskog jezika
Broj prijave
201172200007
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Profesor engleskog jezika

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
040/244-047
Fax
040/242-925

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.