OGLASI

lektor/ka
UNIVERZITET CRNE GORE
Nikšić
18/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
18/09/2023
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE
Adresa
CETINJSKA 2
Opština
NIKŠIĆ
Naziv radnog mjesta
lektor/ka
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Nikšić
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
UNIVERZITET CRNE GORE Ul. Cetinjska 2, Tel: 020/414-270 FILOLOŠKI FAKULTET Na osnovu člana 106 Statuta Univerziteta Crne Gore, dekanica Filološkog fakulteta RASPISUJE K O N K U R S Za Lektor/ka njemačkog jezika, 1 izvršilac – govornik njemačkog jezika kao maternjeg, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, za studijsku 2023/24. godinu Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Filološki fakultet, ul. Danila Bojovića bb Nikšić, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201172300720
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS
Magistar nauka
Doktor nauka

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-414-270
Fax
020-414-234

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.