OGLASI

Stručni radnik za rad u usluzi savjetovanja za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju
NVU ZRAČAK NADE
Pljevlja
19/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
19/02/2021
Poslodavac
NVU ZRAČAK NADE
Adresa
VOJA ĐENISIJEVIĆA BB
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Stručni radnik za rad u usluzi savjetovanja za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Pljevlja
Radno iskustvo
12
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Dvokratno
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
Zapošljavanje se vrši u okviru projekta koji finansira EU i Vlada Crne Gore- EU fondovi -Kandidati treba da posjeduju neki sertifikat kao dokaz o iskustvu u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju
Naziv zanimanja
Psiholog
Broj prijave
201412100044
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
322-991//067/607-048

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.