OGLASI

Nastavnik crnogorskog-srpskog,bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti
JU GIMNAZIJA ,,TANASIJE PEJATOVIĆ,, PLJEVLJA
Pljevlja
18/09/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
18/09/2023
Poslodavac
JU GIMNAZIJA ,,TANASIJE PEJATOVIĆ,, PLJEVLJA
Adresa
TRŠOVA BR. 27
Opština
PLJEVLJA
Naziv radnog mjesta
Nastavnik crnogorskog-srpskog,bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Pljevlja
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Rad na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 31. 08. 2024. godine, na 16 časova nedeljne norme,probni rad 3 mjeseca. Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. Imaju odgovarajući nivo obrazovanja i oblast (profil) obrazovanja; 2. Imaju položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3. Imaju licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 4. Imaju državljanstvo Crne Gore. Uz prijavu kandidati dostavljaju i sledeće dokaze: 1.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju biometrijske lične karte; 2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; 3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koja se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci). Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
Profesor srpske književnosti i jezika
Broj prijave
201412300430
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Profesor srpskohrvatskog jezika
Profesor srpske književnosti i jezika
Stepen specijaliste – Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
052/356-028
Fax
052/301-308

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.