OGLASI

DIREKTOR/KA
JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
Rožaje
14/03/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/03/2022
Poslodavac
JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
Adresa
29.NOVEMBAR
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/KA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Rožaje
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
10
Napomena
Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 300 (CSPK)kredita,VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,fakultet iz oblasti medicine, tri godine radnog iskustva ili visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK)kredita,VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni ili ekonomski fakultet,tri godine radnog iskustva.Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV)i sledeće dokaze:o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja (diploma),o položenom stručnom ispitu,radnom iskustvu,uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti,uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.Uz dokaze o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji,kandidati su dužni dostaviti i Program rada i razvoja zdrastvene ustanove, za mandatni period. Prijave sa dokazima podnose se Ministarstvu zdravlja u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijava sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom " za javni konkurs za izbor direktora JZU,, DOM ZDRAVLJA ROŽAJE", dostavljaju se neposredno na arhivi Ministarstva zdravlja ili poštom na adresu Rimski trg 46 Podgorica. Imenovanje kandidata obaviće se u roku od 20 dana od dana završetka javnog konkursa.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201502200071
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051271347
Fax
271347

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.