OGLASI

Saradnik /ca I matičar/ka za mjesnu kancelariju Bać
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Rožaje
20/03/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
20/03/2023
Poslodavac
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Adresa
ROŽAJE
Opština
ROŽAJE
Naziv radnog mjesta
Saradnik /ca I matičar/ka za mjesnu kancelariju Bać
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Rožaje
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Potrebni uslovi: VŠS V nivo kvalifikacija obrazovanja, Najmanje 3/tri/ godine radnog iskustva, Položen stručni ispit za rad u državnim organima, Pored navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i uslove utvrđene članom 34 stav 1 Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.List CG" broj, 2/18,34/19 i 8/21), uz izuzetak da u lokalnom organu može zasnovati radni odnos i lice bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima pod uslovom da isti položi u roku od godinu dana od zasnivanja radnog odnosa. Potrebna dokumentacija: Prijava na slobodno radno mjesto, Diploma ili uvjerenje o nivou kvalifikacija obrazovanja, Rješenje o nostrifikaciji inostrane diplome ili uvjerenja, Uvjerenje o radnom iskustvu, Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)ili fotokopija važeće biometriske lične karte, Uvjerenje od suda da se ne vodi postupak, Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat u roku od 8 dana prijema Odluke o izboru kandidata. Gore navedena dokumentacija se predaje ovjerena kod nadležnih organa (opština, sud,notar) u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, s'tim što su kandidati dužni da specifikuju dokumentaciu navodeći broj dokumenata, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument.
Naziv zanimanja
VŠS
Broj prijave
201502300049
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VŠS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
051-270-430

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.