OGLASI

Samostalni/a savjetnik/ca III za vođenje i usaglašavanje registra poreskih obveznika
OPŠTINA TIVAT
Tivat
21/07/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
21/07/2021
Poslodavac
OPŠTINA TIVAT
Adresa
TRG MAGNOLIJA TIVAT
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Samostalni/a savjetnik/ca III za vođenje i usaglašavanje registra poreskih obveznika
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Tivat
Radno iskustvo
24
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
12
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
U Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA VOĐENJE I USAGLAŠAVANJE REGISTRA PORESKIH OBVEZNIKA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme. Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija: -Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte) -Da je lice psihofizički sposobno za vršenje poslova radnog mjesta (kandidat koji je izabran odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja te odluke ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci) -Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci, dok uvjerenje iz kaznene evidencije pribavlja organ po službenoj dužnosti) -Stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, završen FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA u obimu od 240 kredita CSPK-a (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja) -Položen stručni ispit za rad u državnim organima (dostaviti ovjerenu fotokopiju uvjerenja) -Najmanje dvije godine radnog iskustva (dostaviti uvjerenje poslodavca o potrebnom radnom iskustvu) -Poznavanje rada na računaru (dostaviti adekvatan dokaz) -Poznavanje engleskog jezika (dostaviti adekvatan dokaz) -Poznavanje ruskog jezika (dostaviti adekvatan dokaz) Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata/kinja izvršiće se u skladu sa Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 050/18). Radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati „JAVNI OGLAS –SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA VOĐENJE I USAGLAŠAVANJE REGISTRA OBVEZNIKA“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili preporučenom poštom na adresu: OPŠTINA TIVAT, Sekretarijat za lokalnu upravu-Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima i pisarnicu, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku Javnog oglasa je Nataša Kruta, Rukovoditeljka Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima, na telefon 032/661-318.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201682100604
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje engleskog jezika
Ruski - početni nivo
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/661-318
Fax
032/671-387

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)