OGLASI

Zaštitar/ka I grupa
AERODROMI CRNE GORE JP, AERODROM TIVAT
Tivat
05/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
05/06/2023
Poslodavac
AERODROMI CRNE GORE JP, AERODROM TIVAT
Adresa
KALARDOVO BB, TIVAT
Opština
TIVAT
Naziv radnog mjesta
Zaštitar/ka I grupa
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Tivat
Dužina zaposlenja
Sezonski rad
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
5
Napomena
,,Aerodromi Crne Gore“ AD, Aerodrom Tivat, raspisuju oglas za radno mjesto: Zaštitar/ka I grupa – 8 izvršilaca, određeno vrijeme (sezonski posao do 6 mjeseci) Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: - srednje stručno obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (IV-1 stepen stručne spreme); - da ima 6 (šest) mjeseci radnog iskustva; - rješenje za obavljanje poslova zaštite lica i imovine. Uz prijavu za slobodno radno mjesto, kandidat je dužan dostaviti: - prijavu za radno mjesto (prijava mora da sadrži podatke kandidata: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu); - diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom; - radnu biografiju – CV; - kopiju lične karte; - dokaz da ima 6 (šest) mjeseci radnog iskustva; - rješenje za obavljanje poslova zaštite lica i imovine; - uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa; - uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja oglasa. Kandidati koji budu odabrani biće dužni da pohađaju sve potrebne obuke. Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu ili u ovjerenoj kopiji, u zatvorenoj koverti na adresu Aerodromi Crne Gore AD, Aerodrom Tivat, Kalardovo bb, sa naznakom ,,Za oglas za radno mjesto Zaštitar/ka I grupa“. Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201682300556
Broj izvršilaca
8
Vještine
Zaštitar/ka lica i imovine
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
032/670-921
Fax
032/670-950

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.