OGLASI

pripravnik/ca
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica
07/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
07/04/2021
Poslodavac
CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Adresa
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 6
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
pripravnik/ca
Radno iskustvo
Bez radnog iskustva
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Pripravnik
Rok trajanje
9 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
7
Napomena
Centralna banka Crne Gore oglašava potrebu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6. Podgorica Tel. 020 403 216 Pripravnik/ca, 2 izvršioca,na određeno vrijeme od 9 mjeseci. Uslovi:Visoko obrazovanje iz oblasti računarstva, informacionih tehnologija, elektrotehnike, matematike, najmanje VI (180 CSPK), znanje engleskog jezika: nivo 6, srednji viši (1) B2.1. Oglas traje 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Napomena: PrijavljivanjenaOglasse vršipredajomdokumenatanaArhivuCentralnebankeCrne Gore, odnosnoslanjemdokumenataputempošte, naadresuBulevarSvetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, u rokutrajanjaoglasa. Oddokumentacije je potrebno, uzmolbu, priložitibiografiju, identifikacionidokument (ovjerenakopijaličnekarteilipasoša), dokaz o završenomstepenuobrazovanja (original iliovjerenakopijadiplome) isertifikat o znanjuengleskogjezika (nijeobavezno). Prije donošenja Odluke o izboru kandidata obaviće se provjera znanja engleskog jezika, provjera profesionalnih sposobnosti, kao i intervju sa komisijom Centralne banke Crne Gore.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762100792
Broj izvršilaca
2
Vještine
Engleski jezik -Nivo B 2
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-403-216
Fax
020-655-338
Email
ivana.bulatovic@cbcg.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.