OGLASI

pomoćnik/ca sekretara/ke
GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO
Podgorica
30/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/04/2021
Poslodavac
GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO
Adresa
VUKA KARADŽIĆA 41
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
pomoćnik/ca sekretara/ke
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
48
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
823
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
Crna Gora GLAVNI GRAD - PODGORICA Sekretarijat za lokalnu samoupravu Broj: 06-100/21-805 Podgorica, 27.04.2021.godine Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Sl. list Crne Gore - Opštinski propisi", br.38/18, 43/18,6/20 i 10/20) i Odluke sekretara Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta broj D 27-019/21-619 od 23.aprila 2021.godine, objavljuje J A V N I K O N K U R S Za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice: Pomoćnik/ca sekretara/ke, 1 izvršilac na određeno vrijeme-5 godina Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: - crnogorsko državljanstvo; - navršenih 18 godina života; - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; - propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; - položen stručni ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); - da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu Posebni uslovi: - Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni, Ekonomski, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera; - Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili 4 godine radnog iskustva. Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su: - Prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me); - CV; - Dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja; - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); - Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu od dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili četiri godine radnog iskustva; - Ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci); Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti: - Uvjerenje da kandidata/kinje nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 050/18). Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 1/07 i 38/13); Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br.02/18, 34/19 i 38/20); Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore"br.02/18, 34/19 i 08/21); Zakon o upravnom postupku("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17); Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi" br. 38/18 43/18,6/20 i 10/20); Zakon o Glavnom gradu („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 65/05 i "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 2/16 i 31/17); Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17); Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br. 11/14 i 26/17). Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada u Ul. Njegoševa 20 u zatvorenoj koverti, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na adresu: Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Vuka Karadžića 16 - Podgorica, sa naznakom za: Javni konkurs – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. NAPOMENA: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja o imenovanju. Kontakt osoba: Miodrag Gazivoda, tel. 020/447-193 i 020/447-180
Naziv zanimanja
Diplomirani ekonomista
Broj prijave
201762101002
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Diplomirani ekonomista
Politolog
VSS društvenog smjera

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-447-193/020-447-180

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)