OGLASI

samostalni/a referent/kinja za prjem i evidenciju poreskih prijava
GLAVNI GRAD PODGORICA UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
Podgorica
30/04/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
30/04/2021
Poslodavac
GLAVNI GRAD PODGORICA UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
Adresa
VUKA KARADŽIĆA 16
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
samostalni/a referent/kinja za prjem i evidenciju poreskih prijava
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
290
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Prevoz
Obezbijedjen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Crna Gora GLAVNI GRAD - PODGORICA Sekretarijat za lokalnu samoupravu Broj: 06-100/21-806 Podgorica, 27.04.2021.godine Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Sl. list Crne Gore - Opštinski propisi", br.38/18, 43/18, 6/20 i 10/20) i Odluke direktora Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta broj UPII-15-100/21-273812 od 22.4.2021.godine, objavljuje: J A V N I O G L A S Za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za prijem i evidenciju poreskih prijava-1 izvršilac na neodređeno vrijeme. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: - crnogorsko državljanstvo; - navršenih 18 godina života; - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; - propisani nivo kvalifikacije obrazovanja; - položen stručni ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); - da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu. Posebni uslovi: - Srednje obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (IV 1 nivo kvalifikacije obrazovanja) - Najmanje 3 godine radnog iskustva - Poznavanje rada na računaru Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su: - Prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMB i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me); - CV; - Dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja; - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa); - Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu na poslovima u IV1 nivou kvalifikacije obrazovanja - Ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci); Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti: - Uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu. Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere, shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Službeni list Crne Gore", br. 50/18). Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 1/07 i 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br.02/18, 34/19 i 38/20), Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore" br.02/18, 34/19 i 08/21), Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi” br. 38/18,43/18, 06/20 i 10/20), Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave("Službeni list Crne Gore", br. 47/19), Odluka o pečatima Glavnog grada(("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 16/19) Zakon o Glavnom gradu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 65/05, "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 2/16 i 31/17). Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada, Ul. Njegoševa br.20 - Podgorica, u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu: Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Vuka Karadžića 16 - Podgorica, sa naznakom za: Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. NAPOMENA: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata. Kontakt osoba: Miodrag Gazivoda, tel. 020/447-193 i 020/447-180
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
201762101004
Broj izvršilaca
1
Vještine
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-447-193,020-447-180

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)