OGLASI

medicinski/a tehničar/ka
JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE
Podgorica
24/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/09/2021
Poslodavac
JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE
Adresa
DŽONA DŽEKSONA B.B. PODGORICA
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
medicinski/a tehničar/ka
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
416
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
10
Napomena
-prijavu sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalima ili ovjerenoj kopiji dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE DŽONA DŽEKSONA B.B., PODGORICA JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE DŽONA DŽEKSONA B.B., PODGORICA telefon: 020 240-727 Vrši dopunu oglasa objavljenom u dnevnoj štampi 22.09.2021.godine za radno mjesto medicinski/a tehničar/ka. Dopuna glasi: Probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Ostalo u oglasu ostaje nepromijenjeno.
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
201762102187
Broj izvršilaca
2
Vještine
Položen stručni ispit
Poznavanje rada na računaru
Zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Medicinsko-laboratorijski tehničar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-240-727

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.