OGLASI

direktor/ica škole
JU OSNOVNA ŠKOLA 21 MAJ
Podgorica
24/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/12/2021
Poslodavac
JU OSNOVNA ŠKOLA 21 MAJ
Adresa
V PROLETERSKE B.B. DRAČ
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
direktor/ica škole
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
650
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
-7 godina radnog iskustva u nastavi; -crnogorsko državljanstvo JU OŠ »21.maj« Podgorica V proleterske bb 020/657-176 raspisuje Konkurs za izbor direktora/ice škole Za direktora/icu osnovne škole može biti izabrano lice koje: 1. ima najmanje VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog nastavnog predmeta ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; 2. ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; 3. ima sedam godina radnog iskustva u nastavi; 4. ima crnogorsko državljanstvo Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži i Program razvoja škole Dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kandidati mogu dostavili u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Izbor se vrši na period od 4 godine. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ »21.maj « Podgorica, V Proleterske bb u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI OPŠTE USLOVE KOJI SU ISTAKNUTI UOKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOVI Kontakt tel: 020/657-176
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762103826
Broj izvršilaca
1
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-657-176
Fax
020-657-177
Email
skola@os-21maj-pg.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.