OGLASI

saradnik/ca u nastavi
UNIVERZITET CRNE GORE BIOTEHNIČKI FAKULTET
Podgorica
14/03/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
14/03/2022
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE BIOTEHNIČKI FAKULTET
Adresa
MIHAILA LALIĆA 15
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
saradnik/ca u nastavi
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Podgorica
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
500
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
-Za oblast Vinogradarstvo i srodne discipline UNIVERZITET CRNE GORE Biotehnički fakultet Podgorica, Mihaila Lalića15 Tel. 020 268 437, e-mail: btf@ucg.ac.me Na osnovu člana 104 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, dekan Biotehničkog fakulteta raspisije K O N K U R S Za izbor SARADNIKA/CE U NASTAVI, na određeno vrijeme, za 1. Za oblast Vinogradarstvo i srodne discipline – jedan izvršilac, na određeno vrijeme do 5 godina, shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Statutu Univerziteta Crne Gore. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati/kinje treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75 Zakona o visokom obrazovanju i članovima 104 i 105 Statuta Univerziteta Crne Gore (koji su dostupni na sajtu www.ucg.ac.me) – Visoko obrazovanje u obimu od 300+180 kredita ECTS-a (VIII nivo kvalifikacije obrazovanja), Visoko obrazovanje u obimu od 180+120 ili 240+60 kredita ECTS-a (VII2 nivo kvalifikacije obrazovanja) ili Visoko obrazovanje u obimu 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita ECTS-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), Poljoprivredni fakultet, bez obzira na radno iskustvo. Kandidati uz prijavu na konkurs podnose sljedeću dokumentaciju: - Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja, - Curriculim Vitae – CV, - Fotokopiju biometrijske lične karte, - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - Potvrdu o studiranju za kandidata koji je student magistarskih ili doktorskih studija, - Potvrdu prosječnoj ocjeni iz prethodnog nivoa studija za kandidata koji je student magistarskih ili doktorskih studija. Dokazi o ispunjavanju uslova moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se preko arhive Biotehničkog fakulteta (radnim danima od 9 do 15 časova) ili preporučenom pošiljkom preko pošte na adresu: Biotehnički fakultet, Mihaila Lalića br. 15, 81000 Podgorica, u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762200748
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Doktor nauka
Magistar nauka
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-268-437
Fax
020-268-432
Email
btf@ucg.ac.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.