OGLASI

medicinskia/i sestra tehničar
JU DOM STARIH PODGORICA
Podgorica
09/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2023
Poslodavac
JU DOM STARIH PODGORICA
Adresa
BULEVAR VELJKA VLAHOVIĆA B.B.
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
medicinskia/i sestra tehničar
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
6
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Novootvoreno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
540
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni oglas/konkurs su: 1. Da je navršio petnaest godina starosti - što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije biometrijske lične karte. 2. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, što se dokazuje Ijekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane posebnim zakonima, drugim propisima ili Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja posebnih uslova podrazumjeva: 1. Ovjerenu fotokopiju ili original diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti sa navedenim nivoom kvalifikacije obrazovanja; 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu; - original ili ovjerena fotokopija; 3. Dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili uvjerenje izdato od strane poslodavca, original ili ovjerena kopija. Sve prijave sa radnim biografijama i dokazima o ispunjenosti uslova, obavezno je dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, na arhivu Doma ili putem pošte na adresu Bul. Veljka Vlahovića bb, Podgorica. Neblagovremeno podnijeta dokumentacija i dokumentacija poslata putem e-maila neće se razmatrati. U prijavi je obavezno precizno naznačiti radno mjesto za koje se prijavljuje kandidat. Kontakt telefon: 067/126-044
Naziv zanimanja
Medicinski tehničar (IV SSS)
Broj prijave
201762302016
Broj izvršilaca
2
Vještine
Zanimanja
Medicinska sestra
Medicinski tehničar (IV SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
067-126-044
Email
domstarihpg@gmail.com

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.