OGLASI

direktor/ica agencije za nadzor osiguranja
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Podgorica
09/06/2023

OPIS POSLA

Datum oglasa
09/06/2023
Poslodavac
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
Adresa
MOSKOVSKA 17A M/C1
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
direktor/ica agencije za nadzor osiguranja
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Podgorica
Radno iskustvo
36
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
1500
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGRANJA ADRESA: ul. Moskovska 17A, M/C1, 81000 Podgorica kontak telefon: 382 20 513 502. Savjet Agencije za nadzor osiguranju, na osnovu čl. 15 stav 1 tačka 12 i čl. 16 Statuta Agencije za nadzor osiguranja („Sl. list Crne Gore“, br. 35/23), i čl. 187 i čl. 198 d Zakona o osiguranju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 78/06, 19/07, "Službeni list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 06/13, 55/16 i 146/21), i čl. 17 i 18. Procedure zapošljavanja i načina provjere sposobnosti kandidata pri zasnivanju radnog odnosa u Agenciji za nadzor osiguranja, raspisuje JAVNI KONKURS za imenovanje direktora/ice Agencije za nadzor osiguranja I. Pored opštih uslova, kandidat/kinja za direktora/icu Agencije za nadzor osiguranja treba da ispunjava sljedeće uslove: 1) da je državIjanin/ka Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori; 2) da ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja sedmi nivo (VII1), u obimu od 240 kredita CSPK-a; 3) da posjeduje profesionalno iskustvo od najmanje tri godine u oblasti osiguranja, prava ili ekonomije; 4) da tri godine prije imenovanja nije bio/la član/ica organa upravljanja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja; 5) da nije u konfliktu interesa na način propisan članom 182 Zakona o osiguranju. II. Kandidat/kinja za direktora/icu Agencije za nadzor osiguranja obavezan/na je da uz prijavu dostavi sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji, a koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja prijave Agenciji: 1) uvjerenje o državljanstvu izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova ili fotokopiju biometrijske lične karte izdatu od Ministarstva unutrašnjih poslova; 2) uvjerenje o prebivalištu kandidata/kinje izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova; 3) diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; 4) profesionalnu biografiju; 5) ovjerenu izjavu kandidata/kinje da tri godine prije imenovanja nije bio/la član organa upravljanja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja; 6) ovjerenu izjavu kandidata/kinje da ne postoji konflikt interesa iz člana 182 Zakona o osiguranju; 7) pisani i obrazloženi predlog programa rada i ključnih prioriteta Agencije za nadzor osiguranja za mandatni period; 8) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. III. Direktor/ica Agencije za nadzor osiguranja se imenuje na period od pet (5) godina. IV. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Ovaj javni konkurs se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore", dnevnim novinama „Pobjeda” i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. V. Neblagovremene ili nepotpune prijave i prijave uz koje nijesu priloženi svi potrebni dokazi (original ili ovjerena fotokopija i ovjerene izjave) neće se razmatrati. VI. Prijava kandidata/kinja treba da sadrži ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail adresu kandidata/kinja. VII. Razgovor za kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uslove iz konkursa obavlja Savjet Agencije za nadzor osiguranja. VIII. Lice koje se kandiduje za direktora/icu Agencije za nadzor osiguranja dužno je dostaviti kompletnu dokumentaciju u zatvorenoj koverti, na sledeću adresu: Savjet Agencije za nadzor osiguranja, ul. Moskovska 17A, M/C1, 81000 Podgorica, sa naznakom “Za javni konkurs za imenovanje direktora/ice Agencije za nadzor osiguranja” Kontakt osoba koja daje informacije u vezi konkursa: Vuk Mandić, Glavni kontrolor za primjenu regulative, licenciranje i opšte pravne poslove; e-mail: vuk.mandic@ano.co.me; kontak telefon: 382 20 513 502.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201762302020
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-513-502
Fax
020-513-503
Email
agencija@ano.co.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.