OGLASI

VASPITAČ/ICA NA CRNOGORSKOM JEZIKU
JPU SOLIDARNOST
Ulcinj
06/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
06/12/2021
Poslodavac
JPU SOLIDARNOST
Adresa
UL. ĆAZIMA RESULBEGOVIĆA BB
Opština
ULCINJ
Naziv radnog mjesta
VASPITAČ/ICA NA CRNOGORSKOM JEZIKU
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Ulcinj
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Vasptač/ica na crnogorskom jeziku-2 izvršioca/teljki,u matičnoj jedinici,sa punim radnim vremenom, na odredjeno vrijeme, najduže do 31.08.2022 godine. Kanditat/kinje za mjesto vaspitač/ica treba ispunjavanju sledeće uslove ; -Dokaz da imaju završen dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja I obrazovanja odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija(180 kredita CSPK) ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija( 240 ili 300 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje I obrazovanje. -Položen stručni ispit za rad u obrazovnim vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad-licenca -Crnogorsko državljanstvo. Osim navedenih dokaza kandidat/kinja treba da dostavi i: - Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; - Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte; - Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (original ili ovjerena kopija); - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (koji nije stariji od 6mjeseci). Svi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uslova moraju biti orginali ili ovjerene kopije. Dokumenta se dostavljaju poštom u zatvorenoj koverti na adresu JPU“Solidarnost“Ulcinj,ul.Ćazima Resulbegovića b.b sa naznakom „ZA KONKURS“. Obavezni uslov pri zasnivanju radnog odnosa je PROBNI RAD u trajanju od tri(3) mjeseca,koji će biti regulisan ugovorom o radu. Upražnjena radna mjesta biće prijavljena ZZZ CG – Biro rada Bar, saglasno važećim propisima, radi raspisivanja konkursu u trajanju od 15 dana.
Naziv zanimanja
Vaspitač predškolske djece
Broj prijave
201842100324
Broj izvršilaca
2
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Položen stručni ispit
Zanimanja
Vaspitač predškolske djece
Stepen bachelor – Predškolsko obrazovanje i vaspitanje
Predškolsko vaspitanje - stepen specijaliste
Stepen magistra – Predškolsko vaspitanje

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
401-254
Fax
401-255
Email
solidarnost_ul@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.