OGLASI

STRUČNI/A RADNIK/CA
MLADOST JU dječji dom
Bijela
08/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
08/02/2021
Poslodavac
MLADOST JU dječji dom
Adresa
BIJELA BB
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
STRUČNI/A RADNIK/CA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Bijela
Radno iskustvo
12
Pol
Bez obzira na pol
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Starost od
24
Starost do
50
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
U dvije smjene
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Nije organizovana
Prevoz
Nije obezbijeden
Probni rad
6
Provjera radnih sposobnosti
Provjeru vrši poslodavac
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
JU “DJEČIJI DOM MLADOST“ BIJELA, raspisuje oglas za radno mjesto STRUČNI/A RADNIK/CA, jedan izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenog/e sa bolovanja. Probni rad je predviđen u trajanju od 6 mjeseci. Uslovi: - Visoko obrazovanje u obimu 240 CSPK-a, (socijalni radnik/ca, psiholog/škinja, pedagog/ica, specijalni pedagog/ica, defektolog/škinja), - Radno iskustvo u trajanju od 1 godine, - Licenca za rad u sistemu socijalne i dječije zaštite. Uz prijavu kandidat je u obavezi da dostavi sljedeću dokumentaciju: - Diplomu/uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi, - Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu, - Licenca za rad u sistemu socijalne i dječije zaštite, - Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte, - Uvjerenje o zdravstvenom stanju, - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo, za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, koje nije starije od 6 mjeseci. Sva naprijed navedena dokumenta moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova i kratkom biografijom, dostavlja se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja oglasa, na adresu: JU “Dječiji dom Mladost“ Bijela, sa naznakom“ po javnom oglasu“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Za sve informacije kontakt telefon: 031/671-032.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201922100063
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/671-032, 031/671-042

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.