OGLASI

DIREKTOR/ICA
NAŠA RADOST JPU
Herceg Novi
13/10/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/10/2021
Poslodavac
NAŠA RADOST JPU
Adresa
BRANKA ĆOPIĆA 6a, HERCEG NOVI
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
84
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
Za direktora/icu može biti izabrano lice koje: 1) ispunjava uslove za vaspitača/icu ili stručnog/u saradnika/cu (pedagog/ica, psiholog/škinja ili defektolog/škinja) u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, završen dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (180 kredita CSPK-a) ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2) ima licencu za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, 3) ima sedam godina radnog iskustva u nastavi, 4) ima crnogorsko državljanstvo, 5) ima opštu zdravstvenu sposobnost, 6) CV Obaveza kandidata/kinje je da uz prijavu na konkurs priloži Program razvoja Javne ustanove. Rok trajanja mandata iznosi 4 (četiri) godine. Trajanje konkursa je 15 dana. Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, a kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. Prijava (molba) sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: JPU " Naša radost" Herceg Novi, Branka Ćopića 6a, 85340 Herceg Novi, sa naznakom " Za javni konkurs za izbor direktora/ice JPU "Naša radost" Herceg Novi." Kontakt podaci poslodavca: Telefon: 031/346-200 Fax: 031/345-355 e-mail: [email protected]
Naziv zanimanja
Vaspitač predškolske djece
Broj prijave
201922101536
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Pedagog
Psiholog
Defektolog
Vaspitač predškolske djece

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/346-200
Fax
031/345-355

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.