OGLASI

SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA H.NOVI - SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
Herceg Novi
13/10/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
13/10/2021
Poslodavac
OPŠTINA H.NOVI - SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
Adresa
TRG MARŠALA TITA 2, HERCEG NOVI
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA PRAVNE POSLOVE
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na neodređeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
15
Napomena
Služba za kadrove Kabineta predsjednika opštine Herceg Novi, objavljuje JAVNI OGLAS - za potrebe Službe glavnog administratora/ke, za radno mjesto SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA PRAVNE POSLOVE-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme. Uslovi su: - VSS, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka-pravni fakultet, - najmanje pet godina radnog iskustva i - položen stručni ispit za rad u državnim organima. Pored navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i uslove utvrđene članom 34 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, uz izuzetak da u lokalnom organu radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita za rad u državnim organima pod uslovom da isti položi u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Potrebna dokumentacija: - prijava na slobodno radno mjesto i CV, - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - fotokopija lične karte, - diploma ili uvjerenje o nivou kvalifikacije obrazovanja, - uvjerenje o radnom iskustvu u stepenu stručne spreme koja se traži, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Probni rad je obavezan za lokalnog službenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u lokalnom, odnosno državnom organu. Probni rad traje godinu dana. Navedena dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, s tim što su kandidati dužni da specifikuju dokumentaciju, navodeći broj dokumenata, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje uz prijavu. Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati ime i prezime kandidata), na adresu: OPŠTINA HERCEG NOVI, Služba za kadrove Kabineta predsjednika opštine, Trg Maršala Tita broj 2, ili direktno na Građanski biro Opštine sa naznakom radnog mjesta na koje se konkuriše. Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa-Staka Kovač, koordinatorka za kadrove, tel 031/321-052, lokal 271. e-mail: [email protected]
Naziv zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave
201922101539
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/321-052
Fax
031/323-517

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.