OGLASI

IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG DOO
Herceg Novi
05/08/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
05/08/2022
Poslodavac
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG DOO
Adresa
PARTIZANSKI PUT 1
Opština
HERCEG NOVI
Naziv radnog mjesta
IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Herceg Novi
Radno iskustvo
60
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
20
Napomena
JAVNI KONKURS za izvršnog direktora/icu “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” d.o.o. Herceg Novi IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” d.o.o. Herceg Novi, 1 izvršilac/teljka koji/a se imenuje na period od 4 godine USLOVI SU: - Visoka stručna sprema, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet tehničkog smjera - Najmanje 5 godina radnog iskustva - Položen stručni ispit za rad u državnim organima. POTREBNA DOKUMENTACIJA: - Prijava za slobodno radno mjesto; - CV; - Uvjerenje o državljanstvu; - Fotokopija lične karte; - Diploma ili uvjerenje o traženoj školskoj spremi; - Uvjerenje o radnom iskustvu, i - Pisani rad na temu “Sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada “Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog” DOO Herceg Novi. Konkurs je otvoren 20 dana. Navedena dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti na adresu: OPŠTINA HERCEG NOVI, Trg Maršala Tita broj 2, KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE ili direktno na Građanski biro Opštine sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izvršnog/u direktora/icu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o. Herceg Novi. Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa - Staka Kovač, koordinatorka za kadrove, tel: 031/321-052, lokal 271; e- mail: staka.kovac@hercegnovi.me
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
201922201791
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
031/321-052
Email
agencijah.novi@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.