OGLASI

SARADNIK/ICA U NASTAVI NA STUDIJSKOM PROGRAMU GRAFIČKI DIZAJN
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Cetinje
22/09/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/09/2021
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Adresa
Bajova 150
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
SARADNIK/ICA U NASTAVI NA STUDIJSKOM PROGRAMU GRAFIČKI DIZAJN
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje raspisuje: K O N K U R S Za izbor u zvanje saradnika/ice u nastavi za studijsku 2021/22 godinu, sa punim radnim vremenom, na studijskom programu: SP GRAFIČKI DIZAJN - jedan izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana (studijska 2021/22), najmanje student magistarskih/master studija (VII1 stepen iz oblasti grafičkog dizajna). Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. Kandidati moraju biti najmanje studenti magistarskih/master studija iz tražene oblasti likovne umjetnosti. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati podnose sledeća dokumenta:  CV i PORTFOLIO  Kopiju biometrijske lične karte i original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu;  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak;  Original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;  Potvrdu o upisu i položenim ispitima na magistarskim/master odnosno doktorskim studijama;  Uvjerenje o stečenom nazivu magistra/mastera ili doktora umjetnosti. Prijave sa potpunom dokumentacijom podnose na adresu: Univerzitetski kompleks umjetničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje (Stari Obod). Rok za prijavu je 8 dana od dana oglašavanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Naziv zanimanja
VSS
Broj prijave
202062100144
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-231-506
Fax
041-231-506

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.