OGLASI

VASPITAČ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
J.P.U. ,,ZAGORKA IVANOVIĆ
Cetinje
24/11/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
24/11/2021
Poslodavac
J.P.U. ,,ZAGORKA IVANOVIĆ
Adresa
Jabučka bb
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
VASPITAČ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Zamjena odsutnog zaposlenog
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje raspisuje: KONKURS Predmet Konkursa: prijem u radni odnos 3vaspitača/ice na određeno vrijeme, do povratka zaposlenih sa odsustva a najduže do 31.08.2022.godine. Poslove vaspitača/ice može da obavlja lice koje : - je završio/la dvogodišnji studijski program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (180 kredita CSPK-a) ili VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 ili 300 kredita CSPK-a) za predškolsko vaspitanje i obrazovanje; - ima položen stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad(licenca); - ima crnogorsko državljanstvo; - opštu zdravstvenu sposobnost; - da nije pravosnažno osuđivan/a za krivična djela protiv polne slobode. Napomena: Predviđen je probni rad u trajanju od 3 mjeseca . Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/tkinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti ovjerena kopija biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost, uvjerenje nadležne zdravstvene ustanovea kao dokaz da kandidata/tkinja nije pravosnažno osuđivan/a, uvjerenje nadležnog suda. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Zavoda za zapošljavanja i u dnevnoj štampi a prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje, ul.Jabučka bb, Cetinje.
Naziv zanimanja
VŠS
Broj prijave
202062100217
Broj izvršilaca
3
Vještine
Zanimanja
VSS
VŠS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-232-205
Fax
041-232-205
Email
bastamaste@t-com.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.