OGLASI

Saradnik/ca u nastavi studijski program konzervacija i restauracija
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Cetinje
12/09/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
12/09/2022
Poslodavac
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE
Adresa
Bajova 150
Opština
CETINJE
Naziv radnog mjesta
Saradnik/ca u nastavi studijski program konzervacija i restauracija
Radno iskustvo
Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada
Cetinje
Dužina zaposlenja
Ostalo
Rok trajanje
10 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Nedjeljni broj radnih sati
8
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
8
Napomena
UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE, Stari grad - Istorijsko jezgro, Ulica 17, broj 2 Tel. 041/ 231- 506 Na osnovu člana 74 i 75 Zakona o visokom obrazovanju, člana 104 i 105 Statuta Univerziteta Crne Gore i saglasnosti Rektora Univerziteta Crne Gore br. 01-1853/1 od 01. 09. 2022. godine, dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje raspisuje:: JAVNI KONKURS Za izbor u zvanje saradnika u nastavi za studijsku 2022/23 godinu, na određeno vrijeme, (po ugovoru o honorarnom angažovanju), na studijskom programukako slijedi: SP KONZERVACIJA I RESTAURACIJA - 1 (jedan) izvršilac: Saradnik u nastavi za zimski/ljetnji semestar studijske 2022/23. godine, na određeno vrijeme od 10 mjeseci (počevši od 26. 09. 2022.g. zaključno sa 30. 06. 2023. godine), za predmete: Uvod u konzervaciju i restauraciju(III semestar)– 2 časa vježbi ; Materijali i tehnologija slike na drvenom nosiocu/kopistika – 2 časa vježbi (III semestar); Materijali i tehnologija slike na platnenom nosiocu/kopistika – 2 časa vježbi (IVsemestar); Konzervacija i restauracija štafelajne slike i polihromne plastike I - 4 časa vježbi (IVsemestar). Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Kandidati moraju biti najmanje studenti magistarskih/master studija iz tražene oblasti umjetnosti koji su završili osnovne ili specijalističke studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50); student doktorskih studija, odnosno doktorant koji je završio master studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50); lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka. Izuzetno, na umjetničkim disciplinama u zvanje saradnik u nastavi može biti izabrano lice sa nazivom magistar nauka u oblasti u kojoj nema doktorata, Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom kandidati podnose sledeća dokumenta: - CV i PORTFOLIO - Kopiju biometrijske lične karte ili original/ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu; - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak; - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta; - Diploma/uvjerenje o stečenoj stručnoj spremimagistra/mastera ili doktora umjetnosti odnosno potvrdu o upisuna master ili doktorske studije; Bliži uslovi za izbor u zvanje saradnik u nastavi: 1) Pokazana sklonost za nastavni i naučno-istraživački rad (objavljeni naučni i stručni radovi, izlaganja na naučnim skupovima, pedagoško iskustvo, učešće u projektima i slično), 2) Potvrdu o dužini studiranja, 3) Nagrade za postignute uspjehe u studiranju. Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Rok za prijavljivanje kandidata – 8 (osam) dana od dana oglašavanja. Prijave i dokumentacija se dostavljaju na adresu: Univerzitet Crne Gore - Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje, Stari grad - Istorijsko jezgro, Ulica 17, broj 2,sa naznakom - Prijava na konkurs za honorarno angažovanje na radnom mjestu saradnik u nastavi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Naziv zanimanja
Stepen bachelor Diplomirani konzervator i restaurator
Broj prijave
202062200171
Broj izvršilaca
1
Vještine
Zanimanja
Stepen bachelor Diplomirani konzervator i restaurator
Stepen magistra-Konzervacija i restauracija

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
041-231-506
Fax
041-231-506

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.