OGLASI

nastavnik/ca CSBH
JU OŠ BOGDAN KOTLICA BOAN
Boan
31/10/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa
31/10/2022
Poslodavac
JU OŠ BOGDAN KOTLICA BOAN
Adresa
BOAN
Opština
ŠAVNIK
Naziv radnog mjesta
nastavnik/ca CSBH
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Boan
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Nepuno
Nedjeljni broj radnih sati
35
Raspored radnog vremena
Ostalo
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
JUOŠ „BOGDAN KOTLICA” –Boan raspisuje konkurse za radno mjesto: NASTAVNIK/CA CRNOGORSKOG, SRPSKOG, BOSANSKOG, HRVATSKOG JEZIKA I KNJIZEVNOSTI, 1 izvršilac na određeno vrijeme, na 16 časova neđeljne norme, DO POVRATKA RADNIKA SA FUNKCIJE, a najduže do 31.8 .2023.godine Uslovi: -diploma o završenoj stručnoj spremi, VII stepen stručne spreme predviđen za navedeno radno mjesto, podnivo jedan, odnosno podnivo dva ( 240 ili 300 kredita CSPK-a) - ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu, -ovjerena kopija licence za rad u vaspitno – obrazovnim ustanovama, - kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu. - da ima opštu zdravstvenu sposobnost - potvrda da se ne void krivični postupak Probni rad najmanje 3 mjeseca. Trajanje konkursa 15 dana. Napomena: Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati I opšte uslove koji su istaknuti u okvirnom dijelu pod naznakom opšti uslovi. Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostavljati u formi originala ili ovjerenih fotokopija, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu. Prijava sa dokumentacijom se dostavlja na adresu: JUOŠ “Bogdan Kotlica” Boan, Boan br 2, 81455 Boan, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Br telefona 069 398 131 / 067 229 136 sekretar škole. Neblagovremene I nepotpune prijave neće se razmatrati
Naziv zanimanja
Stepen bachelor – Crnogorski jezik i književnost
Broj prijave
202142200033
Broj izvršilaca
1
Vještine
Položen stručni ispit
Zanimanja
Stepen bachelor – Crnogorski jezik i književnost

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
268-175; 069/398-131
Fax
268-129

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.